REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Buzera Sp. z o.o.

 

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Buzera, prowadzonego przez firmę Buzera Sp. z o.o. (dalej jako “Administrator”). Sklep jest dostępny pod adresem URL https://buzera.pl/ (dalej jako “Sklep”).

1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Sklepu.

 1. Konto Klienta – zbiór danych Klienta zarejestrowanych w Sklepie.

 1. Produkt – rzecz materialna lub niematerialna oferowana w Sklepie do sprzedaży.

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Administratora, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

2.Rejestracja i konto Klienta

 1. Aby skorzystać ze wszystkich funkcji Sklepu, Klient może zarejestrować swoje Konto Klienta.

 1. Rejestracja jest dobrowolna, jednakże wymagana jest w celu dokonania zakupów w Sklepie.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji.

 1. Klient odpowiada za bezpieczeństwo danych dostępowych do jego Konta Klienta.

3. Umowa sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Administratorem z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia.

 1. Ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.

 1. W przypadku braku Produktu w magazynie, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o tym fakcie i podać jego dostępność.

4. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty za pomocą wybranej przez siebie metody płatności (przelew, płatność online).

 2.  

 3. Płatnoność powinna być dokonana w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

 4. W przypadku braku wpłaty w terminie, Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5. Dostawa

 1. Produkty zamówione przez Klienta dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy (kurier, poczta).

 1. Czas dostawy określany jest w potwierdzeniu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od dostępności Produktu oraz formy dostawy.

 1. Koszty dostawy ponosi Klient i są uwzględniane w cenie Produktu.

6. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z umową w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

 1. Reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres Administratora lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

 1. W przypadku uznania reklamacji, Administrator zobowiązany jest do naprawy lub wymiany Produktu, a w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany – do zwrotu ceny Produktu.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Zwrot powinien być dokonany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom bez zgody Klienta.

 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych Klienta i do stosowania środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 1. Ewentualne spory związane z realizacją zamówień za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu i może być pobrany i wydrukowany przez Klienta.

 1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie przez Administratora. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu.

Z powyższym regulaminem zapoznałem się i akceptuję jego warunki.